Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 juli 2014?

18 april 2014

Waarschijnlijk heeft u er al van gehoord of misschien bent u zelfs al helemaal op de hoogte: de Wet Werk en Zekerheid. De Tweede Kamer heeft deze wet al goedgekeurd, maar hij moet nog wel door de Eerste Kamer. Stel dat de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aanneemt, wat gaat er dan veranderen? Een deel van de wet gaat in per 1 juli 2014 en een deel gaat in per 1 juli 2015. We bespreken de veranderingen per 1 juli 2014 met u en kijken wat de wet betekent voor payrolling.

Veranderingen per 1 juli 2014

Proeftijd

 • In arbeidscontracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
 • In arbeidscontract van langer dan 6 maanden tot en met 2 jaar mag er een proeftijd van maximaal 1 maand worden opgenomen.
 • In arbeidscontract langer dan 2 jaar mag er een proeftijd van maximaal 2 maanden worden opgenomen.
 • Deze regels gelden voor de arbeidscontracten die ingaan op of na 1 juli 2014.

Concurrentiebeding

 • Hoofdregel: concurrentiebeding mag niet worden opgenomen in arbeidscontracten voor bepaalde tijd.
 • Uitzondering: indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag er wel een concurrentiebeding worden opgenomen, mits deze belangen schriftelijk zijn onderbouwd bij het beding.
 • Dit geldt voor de arbeidscontracten die ingaan op of na 1 juli 2014.

Aanzegtermijn

Indien de arbeidsovereenkomst een duur van 6 maanden of langer heeft, moet de werkgever de werknemer minimaal een maand voor einddatum van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte brengen of deze overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. En als de werkgever de overeenkomst voortzet, moet hij ook duidelijk maken onder welke voorwaarden dit gebeurt. Dit geldt dus ook bij elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten!

Uitzonderingen:

 • overeenkomsten met uitzendbeding.
 • overeenkomsten die niet eindigen op een kalenderdatum maar een ander bepaald moment.

Wanneer de werkgever deze verplichting niet is nagekomen, is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maandloon (of wanneer hij de verplichting te laat is nagekomen, naar rato). De werknemer zal een vordering voor dit bedrag binnen 2 maanden moeten instellen, daarna vervalt de vordering.

Wet Werk en Zekerheid en Payrolling

De Wet Werk en Zekerheid heeft ook invloed op de payroll branche:

 • De ontslagregels voor payrolling zullen worden aangepast (invulling nog onbekend).
 • Afwijking van de regel dat een werkgever eerst zijn flexbestand moet aanzeggen voordat er sprake kan zijn van verval van arbeidsplaatsen. Voor payrollkrachten zal een uitzondering worden gemaakt op voormelde regel, net zoals dat nu reeds geldt voor specifieke groepen uitzendkrachten (exacte invulling zal in ministeriële regeling komen, maar is nog onbekend).
 • Bij de behandeling in de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept om te zorgen voor gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers werkzaam bij de inlener en de eigen werknemers bij de inlener. Op dit moment is nog niet bekend hoe de minister invulling aan deze motie zal geven.

Meer weten over de payroll service van HSU?

Benieuwd naar payrolling bij HSU Payroll Services?  Op onze website vindt u informatie over de voordelen van payrolling en voor wie payrollen geschikt is.